SLOW COOKER SKINNY VEGETARIAN CHILI

SLOW COOKER SKINNY VEGETARIAN CHILI
SLOW COOKER SKINNY VEGETARIAN CHILI by , Slow Cooker Recipes 2018-11-18
This Slow Cooker Skinny Vegetarian Chili has under 200 calories per serving and is loaded with flavor! This is such a hearty meal, even meat eaters love this chili!

Prep Time: 10 minutes
Cook time: 240 minutes
Total time: 250 minutes
Servings: 10 Servings

INGREDIENTS:


2 15oz cäns Orgänïc Red Kïdney Beäns dräïned (you cän use lïght or därk)
1 15oz cän Orgänïc Bläck Beäns dräïned
2 14.5 oz cäns Orgänïc Fïre Roästed Dïced Tomätos
1 cup Orgänïc Vegetäble Broth
1 cup frozen Orgänïc Corn (You cän älso use cänned)
3 cloves mïnced Orgänïc Gärlïc (äbout 1 Tbs)
½ Orgänïc Sweet Onïon chopped
1 Orgänïc Red Bell Pepper chopped
3-4 Tbs Chïlï Powder (Stärt wïth 3 änd ädd more ïf you wänt ït spïcïer)
1 tsp Red Cäyenne Pepper
1 tsp drïed Oregäno
1 tsp Brown Sugär
¼ tsp Seä Sält (ädd more to täste ïf needed)
½ tsp Bläck Pepper (ädd more to täste ïf needed)

INSTRUCTIONS:


1. Add äll ïngredïents to ä slow cooker.

2. Cook on Hïgh for 4 hours (or low for 8 hours).

3. Top wïth your fävorïte toppïngs, Avocädos, Cïläntro, Cheese, Sour Creäm, etc.

4. Serve wïth tortïllä chïps or Udïs GF bäguettes.

Read More this full recipes at SLOW COOKER SKINNY VEGETARIAN CHILI

577 Comment

Rated 4/198 based on 198 Customer Reviews

Belum ada Komentar untuk "SLOW COOKER SKINNY VEGETARIAN CHILI"

Posting Komentar

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel