Marinated Skirt Steak

Marinated Skirt Steak by , Steak Recipes 2017-2-26
Marinated Grill Skirt Steak in a citrus-y, slightly spicy, and packs a bunch of Mexican flavors. Beef Lovers Rejoice

Prep Time: 15 minutes
Cook time: 15 minutes
Total time: 30 minutes
Servings: 5 Servings

INGREDIENTS:


1/2 -1 Lïmë frëshly sqûëëzëd lïmë Jûïcë àbòût 1 Tàblëspòòn òr lëss
2-3 Tàblëspòòns Sòy Sàûcë
1-2 Tëàspòòns mïncëd gàrlïc
¼ cûp pïnëàpplë Jûïcë
1-1/2 pòûnd Skïrt Stëàk Trïmmëd
1/2 tëàspòòn òrëgànò
1- Tëàspòòn Cûmïn
½ tëàspòòn whïtë pëppër
2-3 Tàblëspòòns Cïlàntrò

INSTRUCTIONS:


1. Còmbïnë àll thë àll tògëthër ïn à zïp tòp bàg, òr Làrgë shàllòw dïsh, àdd skïrt stëàk, còàt wëll ànd màrïnàtë fòr àt lëàst àn hòûr òr rëfrïgëràtëd ûntïl rëàdy tò còòk. If yòû fëël ït ïs gòïng tò tàkë mòrë thàn àn hòûr rëfrïgëràtë.

2. Prëhëàt grïll tò mëdïûm-hïgh.

3. Whën rëàdy tò grïll, dràïn thë skïrt stëàk ànd ûsë pàpër tòwëls tò pàt dry.

4. Brûsh ànd òïl thë grïll gràtë. Plàcë skïrt stëàks òn thë hòt gràtë ànd grïll fòr 3-5 mïnûtës për sïdë fòr mëdïûm ràrë tò mëdïûm, dëpëndïng òn prëfërëncë- tûrnïng às nëëdëd wïth tòngs.

5. Whën rëàdy trànsfër tò à cûttïng bòàrd ànd lët ït rëst fòr àbòût 2 mïnûtës.

6. Slïcë thë stëàk thïnly àgàïnst thë gràïn, stàrtïng àt ònë còrnër ànd cûttïng òn thë bïàs.

Read More this full recipes at Marinated Skirt Steak

175 Comment

Rated 4/17 based on 17 Customer Reviews

Belum ada Komentar untuk "Marinated Skirt Steak"

Posting Komentar

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel