Honey Orange Chicken

Honey Orange Chicken by , Chicken Recipes 2017-4-21
I just tried this Honey Orange Chicken recipe and it was wonderful. I love the honey-ginger-orange juice combination. I would definitely try this again.

Prep Time: 10 minutes
Cook time: 40 minutes
Total time: 50 minutes
Servings: 8 Servings

INGREDIENTS:


4 Bònëlëss chïckën brëàst
1 tàblëspòòn Bûttër
1/2 tëàspòòn Vëgëtàblë òïl
1/4 cûp Hònëy
2 tàblëspòòns Fròzën OJ còncëntràtë
1 tëàspòòn Oràngë zëst
1 tëàspòòn gràtëd gïngër
1/2 tëàspòòn Sàlt
1/4 tëàspòòn Rëd pëppër, crûshëd
1 cûp wàtër
3 tàblëspòòns còrnstàrch
2 tëàspòòns gròûnd blàck pëppër

INSTRUCTIONS:


1. Còmbïnë 1/2 cûp wàtër, hònëy, OJ, òràngë zëst, gïngër, sàlt ànd pëppër flàkës ïn à smàll sàûcë pàn. Sïmmër òvër lòw hëàt.

2. In skïllët, hëàt òïl ànd màrgàrïnë. lïghtly còàt chïckën brëàst wïth sàlt ànd pëppër

3. Add brëàsts ànd còòk 4 mïnûtës, tûrn ànd còòk ànòthër 4 mïnûtës. Plàcë còòkëd chïckën òvër pàpër tòwëls tò hëlp rëmòvë ëxcëss òïl.

4. Dïssòlvë còrnstàrch ïn rëmàïnïng 1/2 cûp wàtër. Pòûr òn hònëy mïxtûrë ànd stïr ûntïl thë sàûcë thïckëns. Add còòkëd chïckën brëàsts tò thë sàûcë.

5. Còàt bòth sïdës òf chïckën wïth hònëy mïxtûrë. Tûrn òff hëàt ànd sërvë.

6. Sërvë wïth sàûcë spòònëd òvër brëàsts ànd sòmë slïcëd òràngës.

Read More this full recipes at Honey Orange Chicken

741 Comment

Rated 3/213 based on 213 Customer Reviews

Belum ada Komentar untuk "Honey Orange Chicken"

Posting Komentar

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel