BEER AND BACON DIP

BEER AND BACON DIP by , Bacon Recipes 2017-12-15
This warm dip is full of cheeses, spices, beer and crispy bacon!

Prep Time: 15 minutes
Cook time: 20 minutes
Total time: 35 minutes
Servings: 12 Servings

INGREDIENTS:


16 òûncës crëàm chëësë
1/2 cûp sòûr crëàm
1 2/3 cûps shrëddëd mòzzàrëllà chëësë
3/4 cûp IPA (bëër)
1/2 cûp shrëddëd chëddàr chëësë
2 tàblëspòòns còrnstàrch
1 tëàspòòn gàrlïc pòwdër
1/2 tëàspòòn smòkëd pàprïkà
1/2 tëàspòòn chïlï pòwdër
1/2 tëàspòòn sàlt
8 slïcës bàcòn, còòkëd & chòppëd (sàvë sòmë fòr tòppïng)
stûrdy cràckërs òr bàgûëttë slïcës, fòr dïppïng

INSTRUCTIONS:


1. Prëhëàt thë òvën tò 350 dëgrëës F. Sprày àn òvën-sàfë dïsh (ònë thàt wïll fït 3 cûps) wïth nònstïck sprày... òr rûb wïth bûttër.

2. Add thë crëàm chëësë, sòûr crëàm, mòzzàrëllà, IPA, chëddàr, còrnstàrch, gàrlïc pòwdër, pàprïkà, chïlï pòwdër ànd sàlt tò à fòòd pròcëssòr òr blëndër.

3. Pròcëss òn hïgh ûntïl smòòth ànd wëll-còmbïnëd, àbòût 2 mïnûtës. Stïr ïn mòst òf thë chòppëd bàcòn- rësërvïng àbòût 2 tàblëspòòns.

Read More this full recipes at BEER AND BACON DIP

209 Comment

Rated 5/98 based on 98 Customer Reviews

Belum ada Komentar untuk "BEER AND BACON DIP"

Posting Komentar

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel